Bejelentkezés

Friss hozzászólások

Une calculatrice, ou calculette, est une machine concue pour simplifier, et fiabiliser, des operations de calculs.
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Diplomácia társasjáték

1.1 Bevezetés
A játék eredeti táblás változatát az Avalon Hill Co. készítette el 1976-ban. Azóta számos változat és variáns látott már napvilágot. A változatok számának rohamos növekedését a számítógépes hálózatok - elsősorban az Internet - robbanásszerű fejlődése tette lehetővé. Így nem csoda, ha a változatok többsége számítógépes környezetben zajlik és a konkrét lebonyolításban szorosan kapcsolódik hozzá. A FidoNet jellegéből adódóan más mint az Internet és ezért oly sok pontban kellett változtatni az eredeti szabályokon, hogy az már egy új, az eddigiektől eltérő, kifejezetten erre a számítógépes környezetre készült szabályleírás megalkotását tette szükségessé.

A játék eredeti nyelve az angol. Ezt elsősorban hagyományőrzésből másrészt pedig az ékezetes karakterek nehézkes használata miatt nem került módosításra. A Szabályzat természetesen minden szükséges helyen tartalmazza a kifejezések magyar nyelvű fordítását.

1.2 A játék célja

_________Játék illusztráció (térkép)_________

Európa az 1900-as évek elején... A kor hét nagyhatalma ádáz, kegyelmet nem ismerő küzdelmet folytat egymás ellen:

 • Anglia / England
 • Franciaország / France
 • Monarchia / Monarchy
 • Németország / Germany
 • Olaszország / Italy
 • Oroszország / Russia
 • Törökország / Turkey


A játék maga egy stratégiai szimulációnak tekinthető. Minden játékos a fenti hét nagyhatalom egyikének szerepét tölti be és igyekszik országát minél kedvezőbb helyzetbe hozni. A cél: stratégiai manőverekkel és diplomáciai ügyeskedésekkel megszerezni Európa felett az egyedüli uralmat. Egy adott partiban megállapodás kérdése is lehet, hogy mikor ér véget a játék. Pl.: tíz kör után stb ...

1.3 A játék felépítése

A játék fordulókból áll. Minden forduló diplomáciai tárgyalásokból, lépésekből és a lépések kiértékeléséből tevődik össze. A fordulókra egy évszámmal és egy félévvel lehet egyértelműen hivatkozni. A félév lehet 1. ill. tavaszi vagy 2. ill. őszi.

1900/1 vagy 1900 tavasz
1919/2 vagy 1919 ősz

Minden kör egy félévet jelent (tavaszi és őszi félév). Az első forduló dátuma: 1901/1.

1.3.1 Diplomáciai tárgyalások

A tárgyalások során mindenki olyan szerződést köt, olyan szövetségbe lép be, amelyet az érdekei kívánnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy a valóságtól teljesen független helyzetek is létrejöhetnek. Fontos továbbá azt is kiemelni, hogy a játékszabály semmilyen retorziót nem ír elő a szerződést, megállapodást megszegő játékossal szemben. A diplomáciai tárgyalások a játék többi részétől elkülönülten NM vagy telefonon történnek. Lehetőség van továbbá publikus, a játék minden résztvevőjének szóló nyílt üzenetet küldeni (médiaháború). Mindezen tárgyalásokra jelen Szabályzat azonban sem formai sem tartalmi megkötést nem tartalmaz. Természetesen a kultúrált emberi magatartásformák betartása ajánlott.

1.3.2 Stratégia a térképen

A játék második fontos részét a stratégia jelenti. A játék ezen részéhez szükség van egy - minden játékosnak a rendelkezésére álló - térképre. A játékot ugyanis többféle térképpel is lehet játszani. A térkép meghatározza a játékosok számát, a kezdőfelállást és kezdés dátumát. Jelen Szabályzat csak az Avalon Hill Co. által kibocsátott un. eredeti térképre támaszkodik, mert a FidoNeten is ez a változat a legismertebb.

A térképen az országok hadseregekkel és flottákkal képviselik érdekeiket. Használatos még az egység elnevezés is, ami jelenthet egyaránt hadsereget is és flottát is. A stratégiai részben az egységek minél kedvezőbb pozícióba hozása a cél. A további magyarázathoz azonban szükség van a térkép alaposabb ismeretére is.

1.3.3 A térkép

A térkép területekre van felosztva (vékony fekete vonal). A játékban csak a hárombetűs azonosítóval ellátott területek vesznek részt, csak ezekre a területekre lehet rálépni. Például Svájcban nem állomásozhat senki.

A sötétebb színezésű területek a tengerek - ide csak flotta léphet -, a többi értelemszerűen szárazföld. A játék egyik legalapvetőbb szabálya, hogy egy időben egy területen csak és kizárólag egy egység tartózkodhat.

A vastag fekete vonalak jelentik a nagyhatalmak és a független államok kezdeti országhatárait.

1.3.4 Szárazföldi egység és flotta

Szárazföldi egység nem léphet tengeri területre, flotta azonban léphet tengerrel szomszédos szárazföldi területre. Flotta esetében lehetőség van szárazföldről szárazföldre is lépni, de ez csak abban az esetben lehetséges, ha a cél szárazföldi terület és a jelenlegi szárazföldi állomásterület szomszédos és közöttük tengeri összeköttetés (közös tengeri terület) van.

Flotta: Apu-Nap megengedett de Apu-Rom már nem!

Van azonban néhány terület, ami különleges körültekintést igényel...

1.3.5 Különleges területek

A terület elnevezések értelemszerűen a Szabályzat által támogatott térképre vonatkoznak, de hasonló területek más térképeken is előfordulhatnak.
1.3.5.1 Bul, Spa és Stp (Bulgaria, Spain, St. Petersburg)
Ezen területek két tengerparttal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy egy flotta ami az egyik tengerparton érkezett, nem mehet tovább a csak másik tengerparttal szomszédos területre. Ilyen esetekben mindig meg kell adni a tengerpart azonosítóját is (sc - south coast, nc - north coast, ec - east coast).

A fenti megkötés természetesen szárazföldi egységre nem vonatkozik ill. nem vonatkozhat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a két tengerparttal rendelkező terület továbbra is egy terület, tehát egy időben nem állomásozhat egy flotta Stp(sc)-n és Stp(nc)-n!

1.3.5.2 Kie, Den, Con (Kiel, Denmark, Constantinople)
Ezen területek földrajzi adottságaiknak köszönhetően mind szárazföldi egység, mind flotta keresztül tud rajtuk haladni. Ehhez Kielben egy csatorna, Konstantinápolyban és Dániában pedig egy-egy tengerszoros ad lehetőséget. Ezen három terület esetében tehát nincs tengerpart, tehát megengedett az alábbi útvonal:

HEL-Kie-BAL

Tilos viszont:

HEL-BAL

Mivel a szárazföldet kihagyni tilos!

A szárazföldi egységek számára ezen területek nem jelentenek különleges bánásmódot, tehát egyben teljes értékű szárazföldi területként kell őket kezelni.

1.3.5.3 Néhány kevéssé jól kivehető térképrészlet

 • Den és Swe között szárazföldi átjáró van
 • Den és Ber között nincsen közvetlen szárazföldi összeköttetés
 • Den nem osztja ketté Swe-t, azaz nincs két tengerpartja Svédországnak

1.3.6 Ellátási pontok

Kulcsfontosságú szerep jut a játék során a kis fekete körökkel megjelölt területeknek az un. Ellátási pontoknak azaz röviden EP-knek (angolul SP - Supply Point). A közdelem ugyanis elsősorban ezekért a területekért folyik, mert egy ország annyi egységgel rendelkezhet, ahány EP-je van.

Az egységek típusát és helyét tekintve a következő az alapfelállás:

Anglia A Lpl F Edi F Lon
Franciaország A Par A Mar F Bre
Monarchia A Vie A Bud F Tri
Németország A Ber A Mun F Kie
Olaszország A Rom A Ven F Nap
Oroszország A Mos A War F Stp(sc) F Sev
Törökország A Con A Smy F Ank

Ahol A = Army azaz szárazföldi egység és F = Fleet azaz flotta

A többi EP a játék kezdetekor szabad préda. Természetesen az EP-ket meg lehet szerezni és el is lehet veszteni. Egy adott EP akkor válik valamely nagyhatalom tulajdonává, ha a nagyhatalom valamely egysége a folyó év őszi fordulójának kiértékelésekor az ellátási ponton tartózkodik. Ezután az egység akár el is hagyhatja a területet, amíg más nagyhatalom egysége az őszi értékelést követően nem marad ott, addig az övé marad. Fontos tehát leszögezni, hogy a tavasszal elfoglalt EP még nem jelent új EP-t!

1.4 A parancsfájlok

Az egységek irányítása un. parancsfájlok segítségével történik, ezeket kell eljuttatni a megadott időpontig a megadott helyre. A hely és az időpont magadás mindig a játékot vezető és a szabályok betartását felügyelő Game Master (GM) feladata.

A parancsfájl a következő három egységre bontható:

 • parti azonosító (party)

party: FDIP005

Egy fórumon (echón) egyszerre több játék is folyhat, ezért szükséges minden partit egy egyértelmű és egyedi azonosítóval ellátni.

 • ország azonosító (land)

land: England

A partin belül az ország megadása elengedhetetlen, hisz ez azonosítja be a játékost és az általa birtokolt egységeket is.

 • parancsok

M Lon-Yor
H Lpl

Fájlon belül a parancsok kiadása tetszőleges sorrendben történhet, kivéve azokat a parancsokat, ahol sorrendbeli prioritás van. (lásd: alább) Ezeknél értelemszerűen az előrébb elhelyezkedő a magasabb prioritású. Minden parancs két fő részből áll:

 • parancs azonosító

A parancs azonosító az angol parancsok egy-betűs rövidítése. (lásd alább). Egy parancs egy sor.

 • paraméter(ek)

Ha a parancshoz több paraméter tartozik, akkor azokat un. szeparátor jelekkel választhatjuk el egymástól. A következő szeparátor jelek megengedettek: space, tabulátor, perjel, fordított perjel (slash), kötőjel, aláhúzás (underscore), vessző, pontosvessző, kisebb és nagyobb jel. Általánosan érvényes, hogy ahol egy szeparátor jel szerepelhet, ott akár kettő három stb... is alkalmazható:

C ENG Wal-Bre
C-EnG WAL: BRE
c,ENG/-WAL---->bRE
C , WaL/bRe

A fenti példa minden sora a "C ENG WAL BRE" karaktersorozatot jelenti, ahol "C" a parancs és "ENG", "Wal", "BRE" pedig a paraméterek. Természetesen célszerű az olvasható és ésszerű formátumoknál megmaradni.

Mindezeken túl lehetnek egyéb technikai előírások is, amiket teljesíteni kell az érvényes parancsleadásokhoz. Például érvényes PGP aláírás.

1.5 A parancsok

A Diplomácia élesen különbözik a hagyományos táblás társasjátékoktól, itt ugyanis a játékosok nem egymás után "lépnek". A lépések -azaz a saját egységeinek szóló parancsok, amik természetesen a többi játékos számára nem ismertek-, leadása után egyszerre kerülnek kiértékelésre. Az ellenfelek csak ez után, a kiértékelés közzétételekor ismerik meg egymás (valódi) lépéseit.

A szintaktikai leírásokban szereplő egység mindig egy terület azonosítót jelent, aminek a segítségével lehet hivatkozni a már térképen lévő egységekre. Bár redundáns, a könnyebb olvashatóság végett minden egység előtt fel lehet tüntetni egy egységtípus azonosítót, azaz hadsereg esetében (army) egy A, flotta (fleet) esetében egy F betűt.

A Alb | Hadsereg Albániában
F Sev | Flotta Szevasztopolban
F Mos | Helytelen, mert flotta nem tartózkodhat Moszkvában

A jelek helytelen használata azonban nem okozhat hibát, mivel ezeket a kiértékelés során figyelmen kívül kell hagyni. A továbbiakban csak ahol az egyértelműség megkívánja, ott kerülnek az A és F jelek felhasználásra.

1.5.1 Halt (állás) parancs

H < egység területazonosítója >

Hatására az egység az adott fordulóban önként nem változtat pozícióján. A parancs jele: H. Kötelező paramétere egy saját egység aktuális terület azonosítója. Ha az egység ellen támadás irányul, akkor szokás az állást védekezésnek is hívni.

H Lon | A londoni egység egyhelyben marad

Minden már térképen lévő egység alapértelmezés szerinti parancsa. Ha tehát a saját Londonban állomásozó egység parancsa hibás vagy hiányzik, állás parancsot kap.

1.5.2 Move (mozgás) parancs

M < mozgatandó egység >< célterület >

Az első paraméterben megadott egység megpróbál eljutni a második paraméterben megadott területre. Ha a célterületen már tartózkodik egység, vagy más egység is végez oda irányuló mozgást, akkor szokás a mozgást támadásnak is nevezni.

M War-Sil |A varsói egység Sziléziába lép

Nem sikerülhet a célterületre való átjutás, ha:

 • a célterületen már állomásozik egy egység és onnan el egyáltalán nem, vagy az állomáshely felé lép

England: H Lon |London már foglalt, mindenki marad a helyén
France: M NTH-Lon

Turkey: M Bul-Rum
Russia: M F Rum-Bul(ec) |(ec) használata kötelező, mert flotta

 • bármely más (akár saját) egység ugyanakkora erővel (lásd: Support) szintén ugyanarra a területre lépne

Monarchy: M Tus-Ven
Italy: M Tri-Ven |Ven üres marad

Monarchy: M Tus-Ven
Italy: M Tri-Ven |A Ven-ben állomásozó török
Turkey: H Ven | egység sértetlen marad

 • a célterület nem szomszédos a jelenlegi állomáshellyel és nincs érvényes szállítás sem (lásd: Convoy)

Germany: M Ber-Swe |Sikertelen!

Sikeres viszont:

Germany: M Ber-Sil
Monarchy: M Sil-Mun
Russia: M Mun-Ber |Ez az un. kör-körös támadás

1.5.3 Support (támogatás) parancs

S < támogató egység > H < támogatott egység >
vagy
S M

Egy egység támogathat egy másik egységet. Ha a támogatott egység mozog, akkor mozgásban, ha áll, szállít vagy maga is támogat, akkor állásban lehet támogatni. Egy támogatás hatására a támogatott egység ereje megnő. Támogatás nélkül minden egység ereje egynek veendő, amihez minden sikeres támogatás esetén egyet hozzá kell adni.

A túlerővel támadó egység a célterületre belép, kiűzve onnan az ott állomásozó egységet, ami vagy megsemmisül, vagy visszavonul.

France: M Bur-Bel
England: S NTH: M Bur-Bel |Támogatás mozgásban
Germany: H Bel |Belgium elesett

Az azonos erejű egységek egymással szemben tehetetlenek.

Turkey: M Arm-Sev
Turkey: S BLA M Arm-Sev |Támogatás mozgásban
Russia: H Sev
Russia: S Mos: H Sev |Támogatás állásban, patt

Turkey: M F BLA-Sev
Turkey: S Arm: BLA-Sev
Russia: M F Sev-BLA
Russia: S Rum: M Sev-BLA |Patt

A támogatás csak akkor érvényes, ha a támogatás célterülete szomszédos a támogató egység állomáshelyével.

Italy: H Rom
Italy: S F Apu: H Rom |Érvénytelen támogatás
France: M Tyn-Rom
France: S Tus: M Tyn-Rom |Róma elesett

Két tengerparttal rendelkező terület ellen irányuló támadást lehet a másik tengerpart felöl támogatni.

Monarchy: H Bul
Russia: M BLA-Bul(sc) |Itt az (ec) megadása kötelező
Russia: S AEG: M BLA-Bul |De itt is ki kell ki írni!!

Saját egység ellen nem lehet túlerővel támadni. Ilyenkor a túlerővel támadó egység a helyén marad. A túlerővel bíró támadás akár védelmet is jelenthet, akkor ha egy nem saját egység túlerővel támad. A pattnak tehát nagyobb a prioritása.

Russia: M Ber-Kie |A német lépés miatt a berlini orosz
Russia: M Sil-Ber |egységet túlerő fenyegeti, de ekkor
Russia: S Pru: M Sil-Ber |Ber-nek nem kell visszavonulnia
Germany: M Den-Kie |és persze M Sil-Ber sem jön létre

England: M MID-Gas |Előbb létrejön a patt MID-Gas és
England: S Bre: M MID-Gas |Mar-Gas között, így Gas sértetlen
France: H Gas |marad.
France: M Mar-Gas
France: S Bur: M Mar-Gas

A támogatás érvényét veszíti, ha a támogató egységet támadás éri (akárcsak egy egység).

Turkey: H Bul |ION-Gre érvényteleníti a török
Turkey: S Gre: H Bul |támogatást, de maga a mozgás
Monarchy: M ION-Gre |ION-Gre nem jön létre.
Monarchy: M Rum-Bul |Bulgária elesik.
Monarchy: S Ser: M Rum-Bul

England: M ENG-Bre |A német Bel egység ugyan
England: S MID: M ENG-Bre |visszavonulni kényszerül, de a Pic
France: H Bre |támogatást még érvényteleníti,
France: S Pic: H Bre |s így az angolok
France: M Ruh-Bel |elfoglalhatják Bre-t.
France: S Bur: M Ruh-Bel
Germany: M Bel-Pic

A fenti alól kivétel, ha a mozgásban támogatott egység célterületéről jön a támadás, mert célterületről csak a túlerővel rendelkező támadás fúrja meg (érvényteleníti) a támogatást.

Monarchy: M Gal-War |A galíciai támadás sikertelen
Russia: M Ukr-Gal |és a támogatást sem tudja
Russia: S War: M Ukr-Gal |felszámolni

Saját egységgel saját támogatást nem lehet érvényteleníteni.

1.5.4 Convoy (szállítás) parancs

C < szállító egység >< honnan >< hova >

Csak flotta számára kiadható parancs. Segítségével szárazföldi egységet lehet a honnan szárazfölről egy vagy több tengeri területen keresztül a hova szárazföldi területre mozgatni. A szállítási parancson kívül szükség van a szárazföldi egység megfelelő mozgás parancsára is.

Italy: M Nap-Tun
Italy: C ION: Nap-Tun

A szárazföldi egységnek szomszédosnak kell lenni az első szállító flottával, annak pedig a másodikkal stb., míg az utolsó flottának a szállítás célterületével kell határosnak lennie.

Italy: M Apu-Gre |ADR nem szomszédos Gre-vel, így a
Italy: C ADR: Apu-Gre |szállítás sikertelen lesz

England: M Wal-Naf |Az ENG-i flotta nem Wal-Bre szállítást
England: C MID: Wal-Naf |végez, tehát a konvoj megszakad, a
England: C ENG: Wal-Bre |a szállítás sikertelen.

Meg kell különböztetni szállításban ténylegesen résztvevő és szállításban részt nem vevő, de szállítási paranccsal bíró flottát. Annak a flottának a sorsa, amely csak szállítási paranccsal bír, nincs közvetlen hatással a szállításra. A szállításban résztvevő flottát ne érje visszavonulásra késztető támadás, hisz akkor a konvoj megszakad és a szállítás sikertelen lesz.

Russia: M Sev-Ank |A Fekete-tengeri flotta
Russia: C BLA: Sev-Ank |meghátrál és a szállítás is
Turkey: M F Rum-BLA |sikertelen lesz
Turkey: S F Con: M Rum-BLA

Russia: M Nwy-Lon |A Fekete-tengeri flotta sorsa
Russia: C NTH: Nwy-Lon |közönbös a szállítás
Russia: C BLA: Nwy-Lon |szempontjából
Turkey: M F Ank-BLA
Turkey: S F Arm: M Ank-BLA

A szállításban résztvevő flották úgy helyezkedjenek el, hogy a szállítás útvonalának egyértelműsége ne sérüljön.

Italy: M Nap-Smy |Mivel a szállítás útvonala lehet
Italy: C ION: Nap-Smy |NAPŢIONŢAEGŢSmy és NapŢIONŢEASŢSmy
Italy: C AEG: Nap-Smy |is, ezért minden egység állás parancsot
Italy: C EAS: Nap-Smy |kap

A szárazföldi mozgásnak elsőbbsége van a szállítással szemben, azaz ha egy a szárazföldi egység flotta nélkül is el tud jutni a kijelölt célterületére (egyszerű mozgás parancs), akkor a szállítás parancsú flották sorsa közömbös lesz a mozgás szempontjából.

1.5.5 Retreat (visszavonulás) parancs

R < egység >< hely1 >< hely2 > ... < helyn >

Ha egy egységet túlerővel támadtak meg, akkor eredeti állomáshelyét el kell, hogy hagyja. Ilyenkor az elűzött egység visszavonulási parancsait kell megvizsgálni. Egy visszavonulási parancs, egy egység visszavonulásait tartalmazhatja, a célterületével ill. akár célterületeivel, merthogy akár több területet is lehet definiálni. Ilyenkor a legelőször szereplő egység a legnagyobb és utána sorban a többi. Előfordulhat ugyani, hogy a visszavonulás sikertelen:

 • ha a visszavonulás nem szomszédos területre irányul
 • ha a visszavonulás célterülete már foglalt
 • ha más egység is ugyanoda akar visszavonulni
 • olyan helyre történik visszavonulás, ahová patt miatt nem lépett be senki. Ha a célterületek közül egyik sem alkalmas a visszavonulásra vagy egyáltalán nem volt megadva érvényes visszavonulás, akkor az egység megsemmisül.

R Par: Bur, Gas, Gas, Bre
R Par: Pic

A párizsi egység ezekután Bur, Gas, Bre, Pic sorrendben próbál meg visszavonulni.

1.5.6 Build (építés) parancs

B [F/A] < hely1 > [F/A] < hely2 > ...[F/A] < helyn >

Ha az őszi fordulóban új EP-hez jut egy ország, akkor ugyanebben a fordulóban vagy a következőben új egységet is felállíthat. Ennek feltétele azonban, hogy:

 • több EP-je legyen mint egysége
 • legyen megadva érvényes építési parancs egy üres anyaországi EP-re. Egy építési parancsnál meg kell adni a célterületet, ahová az új egység épüljön és az új egység típusát. Ha ez utóbbi elmarad, akkor a legutóbbi definiált egységtípus lesz az alapértelmezés, illetve ha az nem volt, akkor hadsereg (army). Flotta természetesen csak tengerparttal rendelkező Ep-re építhető. Az építési parancsok között prioritási sorrend van. A végre nem hajtható építések esetén automatikusan a következőre kerül a sor. Ha az adott ország EP-inek a száma az érvényes építések végrehajtása után is több mint az egységeinek a száma, akkor az ősszel kiadott, de meghiúsult építési parancsok újra ugyanabban a sorrendben tavasszal is kiértékelésre kerülnek. Új építési parancs tavasszal nem adható ki! Aki tehát ősszel nem ad ki megfelelő mennyiségű építési parancsot, azt tavasszal már nem pótolhatja.

B Rom, F Nap |Hadsereg Rómába flotta Nápolyba

1.5.7 Disband (szélnek eresztés) parancs

D < egység1 >< egység2 > ... < egységn >

Ha egy országnak az őszi értékelés végén több egysége van, mint EP, akkor egységet/eket kell megszüntetnie. A szélnek eresztés parancs segítségével prioritási sorrendet lehet felállítani a megszüntetésekre. értelemszerűen egy EP hiány esetén az első, kettő hiánya esetén az első és a második stb... egység kerül megszüntetésre. Ha egyáltalán nincs, vagy kevés a megszüntetések listája, akkor az építésekkel ellentétes sorrendben kell az egységeket megszüntetni.

D Lon, Yor
D ENG

A teljes lista: Lon, Yor, ENG

A szélnek eresztéseket mindig az aktuális forduló kiértékelése után kell felhasználni, tehát a lista területazonosítói mindig a már módosult térképhelyzetet kell, hogy alapul vegyék.

1.6 Egyéb

Minden itt le nem írt, de a játék során felmerülő problémában a játékvezető (Game Master) az illetékes dönteni.

Akit a játékra való bekapcsolódás érdekel, jelentkezhet GZsolt-nál.

Néhány megjegyzés:
Ezidáig 2 hetes lépésleadási határidővel folyt a játék. Ebből adódóan egy komplett party kb. 6-10 hónapig tart (ezzel az ütemezéssel hetente kb. egy-másfél órát kell a játékra szánni). Tapasztalatom szerint az első 5-6 kör után a 7 játékosból már csak 4-5 van talpon. A 10. kör után pedig marad 3 jatekos. Pillanatnyilag a 4. hivatalos játék folyik. Idáig kb. 15-en vettünk részt az általunk szervezett háborúkban. Egyszerre csak 1 partyt indítottunk.
Gruber Zsolt

A Diplomácia játék (és változatai) világszerte nagy népszerűségnek örvend, és sok féle formában játsszák. Az Internet Játékházba azért került be szabályainak részletes leírása, mert úgy gondolom, nagyon jó mintaként szolgálhat hasonló stratégiai játékok kitalálásához, vagy az eredeti játék továbbfejlesztéséhez.
Csányi János

Játékkategória: 
társasági játék
Beküldő: 
emese
Játékosok viszonya: 
csak egy maradhat
Társasági játékok csoport: 
stratégia
Aktivitás: 
mérsékelt
Játék helyszíne: 
szobában
Szabályok bonyolultsága: 
nehéz
Életkor min.: 
10
Játékidő: 
240
Létszám: 
6